O naší mateřské škole

Vážení rodiče a přátelé školy, vítáme Vás na stránkách, které Vám jak doufáme, poskytnou lepší přehled o dění v naší mateřské škole.

Naleznete zde všechny důležité dokumenty týkající se výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy, organizační strukturu.

Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem byla zřízena jako příspěvková organizace od 1. 1. 1995, kdy ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je Město Roudnice nad Labem. Součástí mateřské školy je i školní jídelna.

Rozvíjíme osobnost dítěte předškolního věku, a to po všech stránkách - citové, rozumové i tělesné. Zaměřujeme se na pravidla chování, stolování, jednání a myšlení, základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. V předškolní výchově vytváříme u dětí základní předpoklady pro další vzdělávání v základní škole.

Provádíme logopedickou péči a spolupracujeme, jak s rodinou, tak s dalšími poradenskými zařízeními. Celková kapacita mateřské školy je 45 dětí ve dvou odděleních: Berušky a Sluníčka. Třídy jsou heterogenní.

Vzhledem k počtu dětí usilujeme o vytvoření dobrého kontaktu a úzké spolupráce s rodiči. Proto v naší škole probíhá řada akcí a nadstandardních aktivit plánovaných právě po dohodě s rodiči. Konkrétní informace zjistíte z obsahu našich stránek.

Zaměřujeme se na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirujeme se lesními školkami. V případě příznivého počasí vzděláváme děti venku v sepětí s přírodou, kde mají možnost pečovat o rostliny a o svůj vlastní záhonek. Také zde máme umístěny budky, které nám umožní pozorovat a starat se o ptactvo, hmyzí domeček, živého králíka, bosochodník... Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Děti své poznatky rozvíjejí v zázemí školy, kde mají k dispozici hernu a třídu dle hygienických norem. Ekologii škola prosazuje i při úklidu používáním ekologických přípravků. Hrou v přírodě se u dětí rozvíjí kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě. Mateřská škola má zpracovaný ŠVP dle svého zaměření. Škola často pořádá akce, kde se rádi setkáváme s rodiči dětí. Velice vítáme, pokud se rodiče zapojí do výchovně vzdělávacího procesu svými návrhy na spolupráci, možnosti akcí a exkurzí apod.


Rozpočet MŠ

Rozpočty příspěvkové organizace Masarykova mateřské škola zde


GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zde

 

Zelená škola

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zdroj zde


Mrkvička

MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno okolo 850 mateřských škol ze všech krajů ČR.


Jsme Ekoškola

Dne 20.6. 2018 jsme si slavnostně převzali v senátu ČR v Praze mezinárodní titul ,, Ekoškola"

Jsme na naše..vaše..děti pyšní. Vše zvládají a snaží se být pro okolí i své mladší kamarády vzorem. Ekoškola je hlavně o spolupráci a toho se držíme. Spolupracujeme kde to jde. Zatím tedy pouze na půdě naší MŠ, ale plány do budoucna jsou, oslovit některou ZŠ v blízkosti, abychom na naše činnosti a malé - velké věci nebyli sami.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit dětem ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro děti pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Děti zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

 

Ekoškola


Odborná literatura

Nabízíme rodičům bezplatnou službu zápůjček literatury viz seznam knih zde