Projekty pro MŠ

Projekt "Digitalizujeme školu"

Cílem projektu je zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1 na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Ke stažení zdeProjekt "Zahrada MŠ Masarykova"

Cílem projektu je doplnit zahradu o prvky přispívajícími k rozvoji EVVO a vytvořit tak prostor, ve kterém se děti budou cítit příjemně a přirozenou formou si vytvářet kladný vztah k přírodě a udržitelnému způsobu života.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Projekt byl dokončen v roce 2022.

 

Pamětní deska zdePodpora vzdělávání na MŠ

Název projektu: Šablony III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021016
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2021
Datum ukončení realizace: 31. 08. 2023
Délka realizace: 22 měsíců
Výše podpory: 267 495 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT


Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Naše aktivity:

3.1/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti: - nedůsledné rodičovské vedení; - sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří dětí ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"). Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. Úvazek 0,5 na jeden měsíc nelze dělit mezi více osob.

3.1/9 Projektový den ve výuce
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

• důraz na aktivizační metody

• zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti

• rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky

• důraz na praktickou využitelnost poznatků.